អកនាគ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃសង្កាត់សង្ឃ័រ