អកិរិយវាទ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អៈកិរ៉ិយ៉ៈវាត បា. ( ន. ) ការ​ពោល​ពាក្យ​ថា​បុណ្យ​បាប​ដែល​ធ្វើ​មិន​មែន​ហៅ​ថា​ធ្វើ​ទេ គឺ​ថា​ធ្វើ​បុណ្យ​ធ្វើ​បាប​មិន​មែន​បាន​បុណ្យ​បាន​បាប​ទេ, សម្ដី​បដិសេធ​បុណ្យ​បាប​ថា​ធ្វើ​ទៅ​ឥត​អំពើ; អ្នក​មិន​ជឿ​បុណ្យ​បាប។ ព. ផ្ទ . កិរិយ​វាទ ។