អក្ក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ័ក-កៈ បា.; សំ. ( ន. ) (អក៌) ព្រះ​អាទិត្យ ។ អក្ក​ពន្ធុ (--ព័ន-ធុ) សុរិយ​គោត្រ​ឬ​សុរិយ​ពន្ធុ ។ អក្ក​មណ្ឌល សុរិយ​មណ្ឌល ។ អក្ក​មាលា សុរិយ​មាលា ។ អក្ក​រង្សី រស្មី​ព្រះ​អាទិត្យ ។ល។