អក្ខមា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ័ក-ខៈម៉ា បា. ឬ សំ. ( ន. ) អក្ខន្តី ឬ អក្សាន្តី; ដំណើរ​មិន​ព្រម​អត់​ទោស​ឲ្យ ។ ព. ផ្ទ. ខមា ។ អក្សមា