អក្ខរ --

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ក្នុង ព. អក្ខរ ឬ អក្ខរៈ ១ និង អក្ខរៈ ២) ។