អក្សទេវិន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. អក្ខទេវី) ។ អក្ស​ទេវិនី