អក្សមា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. អក្ខមា) ។