អក្សរចារឹក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

notice-board,écriteau អក្សរដែលគេចារនៅលើខ្លោងទ្វារ, ក្បាលស្ពាន, គោលសីមា ជាដើម។