អក្សរសាស្ត្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

letters/ humanities, lettres វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមួយប្រភេទដែលសិក្សាពីភាសានិងអក្សរសិល្ប៍។