អក្សរសិល្ប៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

literature, littérature ផ្នែកមួយនៃអក្សរសាស្ត្រដែលអ្នកនិពន្ធលើកពីបញ្ហាមនុស្ស បញ្ហាសង្គម បញ្ហាជីវភាពរស់នៅ ក៏ដូចជាលើកយក ទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណី មកចោទសួរ និង ដោះស្រាយតាមសិល្ប៍វិធី ។