អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរបែបពុទ្ធនិយម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

littérature Khmère à caractère buddhiste អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរដែលទទួលឥទ្ធិពលពុទ្ធសាសនា។ ស្នាដៃប្រភេទនេះតែងលើកយកសកម្មភាពព្រះពោធិសត្វក្នុងការកសាងបារមី ឬ ទស្សនៈសំខាន់ៗក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា ដូចជា បញ្ហាកម្មផល បុណ្យបាបជាដើម។ អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរបែបពុទ្ធនិយមមានអក្សរសិល្ប៍បែបពុទ្ធនិយមសុទ្ធសាធ និង អក្សរសិល្ប៍បែបពុទ្ធនិយមក្លាយ។ ឧទាហរណ៍: - រឿងព្រះវេស្សន្តរជា អក្សរសិល្ប៍បែបពុទ្ធនិយមសុទ្ធសាធ។ -រឿងក្រុងសុភមិត្រ ជាអក្សរសិល្ប៍បែបពុទ្ធនិយមក្លាយ។