អក្សរ --

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ អក្សរ) ។