អក្សិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ័ក-ក្សិ សំ.; បា. ( ន. ) (អក្ខិ) ភ្នែក, កែវ​ភ្នែក ។ អក្សិ​គោល រង្វង់​ភ្នែក, ប្រឡង់​ភ្នែក ។ អក្សិ​តារា កូន​ក្រមុំ​ភ្នែក ។ អក្សិ​បក្ស័្មន (--បុ័ក-ស្ម័ន) ឬ --លោម័ន រោម​ភ្នែក (បា. ហៅ អក្ខិ​បខុម ឬ អក្ខិ​លោមា) ។ អក្សិ​ភេស័ជ ឬ --ភៃសជ្យ (--ស័ច) ថ្នាំ​ភ្នែក (ហៅ អក្ខិ​ភេសជ្ជ ក៏​បាន) ។ អក្សិ​ភ្រូវ (--ភ្រូ; សំ. --ភ្រុវ; បា. អក្ខិភូ រោម​ចិញ្ចើម ។ល។