អគមនីយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អៈគៈមៈនឹៈយៈ ឬ --នី បា. ហេតុ​ដែល​មិន​គួរ​បណ្តោយ​ចិត្ត​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត; ការ​ពុំ​គួរ​គប់​រក ។ អគមនីយដ្ឋាន ឬ --វត្ថុ ទី​ឬ​វត្ថុ​ដែល​ពុំ​គួរ​សេព​សម ។ល។