អគារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អៈគា សំ. បា. ( ន. ) មន្ទីរ, ផ្ទះ; រោង ។ អគារដ្ឋាន ឬ --ស្ថាន ទី​ផ្ទះ ។ អគារ​ភូមិ (--រៈភូម) ជាន់​ឬ​ថ្នាក់​នៃ​ផ្ទះ ។ អគារ​សិក្សា (--រៈសិក-សា) មន្ទីរ​សម្រាប់​រៀន​សូត្រ, សាលា​រៀន ។ល។