អគ្គិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ័ក-គិ បា.; សំ. ( ន. ) (អគ្និ) ភ្លើង (ខ្មែរ​ប្រើ​ក្លាយ​ជា អគ្គី) ។ អគ្គិ​កីឡា ឬ អគ្គិក្កីឡា, អគ្និក្រីឌា : ល្បែង​ភ្លើង, ល្បែង​ភ្ញី​ភ្លើង (មាន​កាំជ្រួច, កាំជ្រួច​រន្ទា, ភ្ញី​ទៀន​ជាដើម) ។ អគ្គិជ្ជាលា ឬ អគ្និ​ជ្វាលា : ពន្លឺ​ភ្លើង, អណ្ដាត​ភ្លើង ។ អគ្គិភ័យ : ភ័យ​អំពី​ភ្លើង​ដែល​ឆេះ​ផ្ទះ​ជាដើម ។ អគ្គិសនី (--សៈនី) ឬ អគ្យសនី (អ័ក-គ្យៈសៈនី; បា. សំ., បា. អគ្គិ “ភ្លើង” + អសិនិ “រន្ទះ” > អគ្យសនិ ឬ អគ្គិសនី “ភ្លើង​រន្ទះ; ភ្លើង​មេឃ”) ភ្លើង​អេឡិកទ្រិក (ពាក្យ​សន្មត​ប្រើ​តាម​សម័យ​និយម) ។ អគ្គិសន្តាប : កម្ដៅ​ភ្លើង, កម្សួល​ភ្លើង ។ អគ្គិ​សិខា : អណ្ដាត​ភ្លើង; គោម, ចង្កៀង ។ល។ (មើល​ក្នុង​ពាក្យ អគ្និ ផង) ។