អគ្គិ --

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ អគ្គិ) ។ អគ្គី