អគ្គ​មន្រ្តី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឬ អគ្រ-- មន្រ្តី​ផុត​លេខ ។