អគ្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ អគ្គ ឬ អគ្រ) ។ អគ្រ--