អឃោស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
អៈឃោ-សៈ បា. ( គុ. ) ដែល​មិន​គឹកកង, ដែល​មាន​សូរ​សព្ទ​មិន​កង​រំពង ។ ន. អក្សរ​ដែល​មាន​សំឡេង​មិន​គឹកកង, មាន ១១ តួ​គឺ ក ខ, ច ឆ, ដ ឋ, ត ថ, ប ផ; ស, បើ​រាប់ ឝ, ឞ តាម សំ. ផ្សំ​ផង​ជា ១៣ តួ (ព. វ.) ។ ព. ផ្ទ. ឃោស ឬ ឃោសៈ ។ អឃោស​សព្ទ សូរ​មិន​គឹកកង ។
អឃោសៈ

unvoiced, non-voisée/sourde ព្យញ្ជនៈដែលនៅពេលបន្លឺ ពុំមានលំញ័រខ្សែសំឡេងទេ។ ព្យញ្ជនៈ /s/, /t/, /p/, ... ជាព្យញ្ជនៈអឃោសៈ។