អង់ហ្ស៊ីយ៉ូម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

angioma, angiome ដុំពកបេនីញនៃសរសៃឈាម (vaisseau sanguin) និង សរសៃឡាំផ្វ៍ (vaisseau lymphatique) ពីកំណើតមានលក្ខណៈរីករវាម ជួនគាលដុះលយចេញក្រៅសរីរាង្គ។