អង្កាប់អង្កើ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ដែល​រអាក់​រអួល​ឬ​ទទាក់​ទទាម​នាំ​ឲ្យ​ពិបាក​ច្រើន​លើក​ច្រើន​ដង : ធ្វើ​ទុក្ខ​អង្កាប់​អង្កើ ។