អង្កែត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) (ម. ព. អង្កេត) ។