អង្គកប្បាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំគោកព្រីង