អង្គក្អោត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំព្រៃទទឹង