អង្គខ្នុរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកទ្រាំង