អង្គចង្អេរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្លា