អង្គជ្រូក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំកំពែង