អង្គតាឡឹក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំសំបូរ