អង្គត្រគៀត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតភូមិនៃឃុំកន្ទោក
  2. ភូមិនៃសង្កាត់កន្ទោក