អង្គពពេល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកគងពិសី
  2. ភូមិនៃឃុំអង្គពពេល