អង្គរបានទី៥

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំអង្គរបាន