អង្គរផ្ដៀក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំជំរះពេន