អង្គរំពាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំឧត្តមសុរិយា