អង្គសេរី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតភូមិនៃឃុំរកាធំ
  2. ភូមិនៃសង្កាត់រកាធំ
  3. ភូមិនៃឃុំជើងរាស់