អង្គស្វាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំមានជ័យ
  2. ភូមិនៃឃុំប្រសូត្រ