អង្គាបុស្ប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. --បុស ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ​ស្លឹក​ឆែក​ៗ ស្រួច​ៗ រង្វើល​ៗ ចេញ​ពី​ធាង ផ្កា​ព័ណ៌​ស​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​ផ្កា​ច្រនៀង មាន​ក្លិន​ក្រអូប​ឈ្ងប់​ខ្លាំង, កាល​ណា​ស្ងួត​ក្រៀម បើ​ដុត​ឬ​លាយ​នឹង​ថ្នាំ​ជក់ មាន​ក្លិន​ធុំ​ដូច​ក្លិន​អាភៀន ច្រើន​ដុះ​លើ​ដំបូក; គេ​ច្រើន​ដាំ​ក្នុង​វត្ត​ឬ​ក្នុង​ភូមិ​ប្រើ​ជា​លំអ​ដោយ​ម្លប់​និង​ផ្កា Millingtonia hortensis L.f។
  2. ភូមិនៃសង្កាត់កោះពងសត្វ