អន្សម

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. )
ឈ្មោះ​នំ​ធ្វើ​ដោយ​អង្ករ​ដំណើប​ខ្ចប់​ដោយ​ស្លឹក​ស្រស់ (តាម​ធម្មតា ច្រើន​ប្រើ​ស្លឹក​ចេក) មាន​រាង​មូល​រល​ស្មើ​ចុង​ស្មើ​ដើម ចម្អិន​ដោយ​ស្ងោរ​ឬ​អាំង​ក៏​មាន ។ អន្សម មាន​ច្រើន​ប្រភេទ​គឺ អន្សម​ចេក អន្សម​ដាក់​ចេក​ណាំវ៉ា​ទុំ​ទាំង​មូល​ជា​ស្នួល ។ អន្សម​ជ្រូក អន្សម​ដាក់​សាច់​ជ្រូក​ជា​ស្នូល ។

  • អន្សម​ដូង អន្សម​ដាក់​ខ្ទិះ​ដូង​ឬ​សាច់​ដូង​ទុំ​កោស​លាយ​ផង ។
  • អន្សម​អាំង អន្សម​ដែល​ចម្អិន​ដោយ​អាំង ។ល។
  • វេច​អន្សម ខ្ចប់​អង្ករ​ដំណើប​ដោយ​ស្លឹក​ស្រស់​ឲ្យ​កើត​បាន​ជា​រូប​អន្សម ។ ព. ទ. បុ. ដប់​នាក់​អន្សម​ខ្លោច មាន​គ្នា​ច្រើន ប៉ុន្តែ​ធ្វើ​មិន​កើត​ឬ​ធ្វើ​ដែរ ប៉ុន្តែ​ប្រចាំ​គ្នា​លែនលន​ៗ​មិន​ហើយ​ការ ។ ឬ​ថា ដប់​នាក់​អន្សម​ខ្លោច គ្នា​ច្រើន​ដូច​ស្រមោច អន្សម​ផ្អូម ដូច្នេះ​ក៏​មាន (សេចក្ដី​ដូច​គ្នា) ។
  • អន្សម​ផ្អូម (ព. ប្រ.) ដែល​ប្រើ​ការ​មិន​កើត : មនុស្ស​អន្សម​ផ្អូម; របស់​អន្សម​ផ្អូម ។ អា​អន្សម​ផ្អូម ! អា​ចោល​ម្សៀត ! (ព. ទ្រ. ម.) ។