អព្ភ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ័ប-ភៈ បា.; សំ. ( ន. ) (អព្ភ; អព្ទ ឬ អភ្រ) ពពក, ពពក​ខាប់​ឬ​ពពក​ក្រាស់; មេឃ; អ័ព្ទ (ព. កា. ប្រើ​ជា អព្ភា ក៏​បាន ។ ម. ព. អ័ព្ទ ទៀត​ផង) ។ អព្ភ​មុត្ត ដែល​ផុត​ស្រឡះ​ពី​ពពក ឬ​ដែល​ស្រឡះ​ផុត​ពី​ពពក : ព្រះ​ចន្រ្ទ​អព្ភ​មុត្ត ។ អព្ភ​សន្និបាត ប្រជុំ​ពពក គឺ​ពពក​ក្រាស់​ដែល​ឈរ​ច្រូង​ឬ​ពពក​ខ្មៅ​ខាប់​រក​កល់​ចង្អុរ​ភ្លៀង; អ័ព្ទ​ក្រាស់​ជិត​ជា​ដុំ​ដោយ​អន្លើ​ៗ ។ល។ អ័ព្ភ