អភិបាល

ដោយWiktionary

អៈ-- សំ. បា. ( ន. ) អ្នក​គ្រប់គ្រង; អ្នក​បីបាច់​រក្សា, អ្នក​ថែ​រក្សា ។ ការ​គ្រប់គ្រង; ការ​បីបាច់, ការ​ថែ​រក្សា ។ អភិបាល​ខេត្ត ឬ--ខែត្រ មន្រ្តី​រក្សា​ខែត្រ គឺ​មន្រ្តី​អ្នក​ត្រួតត្រា​ការ​រាជការ​ក្នុង​ខែត្រ​ទាំងមូល (ចៅហ្វាយ​ខែត្រ) ។ អភិបាល​ខែត្រ​រង មន្រ្តី​មាន​ឋានៈ​រង​ពី​អភិបាល​ខែត្រ​មក ។ អភិបាល​ស្រុក មន្រ្តី​រក្សា​ស្រុក​ក្នុង​ខែត្រ (ចៅហ្វាយ​ស្រុក) ។ អភិបាល​ស្រុក​រង មន្រ្តី​មាន​ឋានៈ​រង​ពី​អភិបាល​ស្រុក​មក ។ ប្រើ​ជា កិ. ផង​ក៏​បាន “គ្រប់គ្រង; បីបាច់, ថែ​រក្សា” : មាតា​បិតា​អភិបាល​បុត្រ ។ បើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​សព្ទ​ដទៃ អ. ថ. អៈភិប៉ាល៉ៈ, ដូច​ជា​ អភិបាល​ជន ជន​អ្នក​អភិបាល ។ អភិបាល​ជេដ្ឋ អ្នក​ដែល​ជា​ធំ​ក្នុង​អភិបាល ។ អភិបាល​ភាព ភាវៈ​នៃ​អភិបាល ។ល។ ប្រើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ចុង​សព្ទ​ដទៃ​ក៏​បាន អ. ថ. --បាល, ដូច​ជា ក្សេត្រាភិបាល ឬ ខេត្តាភិបាល អ្នក​រក្សា​ខេត្ត; អ្នក​ចាំ​ស្រែ ។ គ្រឹហាភិបាល (គ្រឹះ-ហ៊ា--) អភិបាល​ផ្ទះ; អ្នក​ចាំ​ផ្ទះ ។ ទេសាភិបាល អ្នក​គ្រប់គ្រង​ប្រទេស; អធិបតី​ខែត្រ ។ ទ្វារាភិបាល ឆ្មាំ​ទ្វារ ។ រោគាភិបាល អភិបាល​រោគ; អ្នក​រក្សា​ជំងឺ ។ សុខាភិបាល អភិបាល​ឲ្យ​បាន​សេចក្ដី​សុខ (មិន​ឲ្យ​មាន​ជំងឺ) : ក្រុម​សុខាភិបាល ក្រុម​ពេទ្យ​អ្នក​ថែ​រក្សា​ការពារ​មិន​ឲ្យ​សាធារណ​ជន​មាន​ជំងឺ... ។ ក្រសួង​សាធារណ​សុខាភិបាល (--រៈណៈ--) ឈ្មោះ​ក្រសួង​ពេទ្យ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ។ល។