អហេតុកភ័យ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (សេដ្ឋកិច្ច) panic, panique ការបាត់បង់ទំនុភ្លាមៗរប់សសាធារណជនលើប្រប័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ។ ឧ.អហេតុកភ័យនាំឱ្យធនាគារនិងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មទទួលបរាជ័យ តម្លៃភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះ។