អាច

ពីWiktionary

( កិ. ) ហ៊ាន; ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​បាន, ធ្វើ​បាន; មិន​រួញរា, មិន​រួញ​ថយ; មិន​ញញើត; មិន​ទើសទាក់ : អាច​ទៅ​បាន, អាច​ធ្វើ​កើត, អាច​ថា​បាន (ម. ព. ហ៊ាន និង អង់អាច ផង) ។