អាប៉ោង

ដោយWiktionary

ស. ល. ( ន. ) (អីប៉ោង អ. ថ. អ៊ីប៉ូង) ឈ្មោះ​ជូត​កម្ម​មួយ​យ៉ាង លេង​ស៊ី​សង​ដោយ​មាន​មេ​បង្វិល​ឲ្យ​វិល​ឈរ ហើយ​គ្រប​បំបាត់​មិន​ឲ្យ​ឃើញ, លុះ​បើក​គម្រប​ឡើង ទើប​ដឹង​ថា​ត្រូវ​ស៊ី​ត្រូវ​សង​តាម​លក្ខណៈ​ដែល​កំណត់ : បាញ់​អាប៉ោង បង្វិល​មេ​អាប៉ោង​ឲ្យ​វិល ។ ។ ចាក់​អាប៉ោង ដាក់​ប្រាក់​ក្រយា​តំណាង​ក្នុង​ល្បែង​អាប៉ោង ។ (ព. កា.) : អាប៉ោង​ជា​ជូត​កម្ម​មួយ អ្នក​ចាក់​រងួយ​ព័ទ្ធ​ជុំ​វិញ ច្រើន​តែ​ខាង​មេ​មាន​ចំណេញ អ្នក​ចាក់​ឈ្លក់​ចេញ​ប្រាក់​ចាក់​លេង ។ អ្នក​ចាក់​អស់​ប្រាក់​ពី​ហោប៉ៅ ជួន​នៅ​ខ្ចី​គ្នា​ចាក់​មិន​លែង ចាក់​ៗ​អស់​ប្រាក់​រលីង​ធេង ចំបែង​មក​ផ្ទះ​ដេក​ព្រួយ​ចិត្ត ។