អាវ៉ូកាត៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--កា ( ន. ) ផ្លែ​អាវ៉ូកាចេរ (បារ. Avocat) ។ ម. ព. អាវ៉ូកាចេរ ទៀត​ផង ។