អូរកក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំអូរគ្រៀង
  2. ភូមិនៃឃុំពោធិ៍