អូស្រ្តាលី

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បារ. ( ន. ) (Australie) ឈ្មោះ​កោះ​ធំ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ប្រជុំ​នៃ​មហា​ទ្វីប​អូស្យានី : កោះ​អូស្រ្តាលី; ហៅ នូវ៉ែល-ហុល្ល៉ង់ដិ៍ (បារ. Nouvelle- Hollande) ក៏​បាន : កោះ​នូវ៉ែល-ហុល្លង់ដិ៍ ។ ជាតិ​មនុស្ស​អ្នក​មាន​ពូជ​កំណើត​នៅ​ក្នុង​កោះ​អូស្រ្តាលី​នោះ, បុរស​ហៅ អូស្រ្តាលីយ័ង (បារ. Australien), ស្ត្រី​ហៅ អូស្រ្តាលីយែន (បារ. Australienne) ។