អ្នកក្លាហាន

ពីWiktionary

វីរបុរស, ជនអង់អាច, វីរជន, វរជន