អ្នកប្រើប្រាស់:Lsvichet

ដោយWiktionary

លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ[កែប្រែ]