ឦសធរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ីសៈធ បា.; សំ. ( ន. ) (ឦឝាធរ) ឈ្មោះ​ភ្នំ​មួយ​ក្នុង​ពួក​ភ្នំ​សត្តបរិភណ្ឌ (ហៅ ឥសិន្ធរ ក៏​បាន, ខ្មែរ​ប្រើ​ពាក្យ​នេះ​ជាង​ថា ភ្នំ​ឥសិន្ធរ) ។