ឧណ្ណារាជ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឧណ្ណារាជ ជាយក្សមួយមើលឃើញព្រះរាម ព្រះលក្ស្មណ៍កំពុងស្រង់ទឹកក្នុងស្រះ ក៏ចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយនិងព្រះរាមព្រះលក្ស្មណ៍។ ពេលនោះព្រះរាមបានផ្លែងសរទៅកាន់ឧណ្ណារាជតែមិនស្លាប់ ព្រះរាមឆ្ងល់ហើយក៏ទៅសួរឥសី។ ក្រោយពីបានដឹងហើយ ព្រះរាមដេញតាមឧណ្ណារាជម្តងទៀតលុះត្រាតែតាមទាន់ ហើយព្រះរាមដកដើមកក់ធ្វើជាសរបាញ់ឧណ្ណារាជស្លាប់ទៅ។ គេគូរឧណ្ណារាជជាយក្សមានសម្បុរពណ៌សាច់ ពាក់ម្កុដ ដៃចាប់កាន់សរដើមកក់ដែលព្រះរាមបាញ់ត្រូវ។ រូបនេះបង្ហាញពីឧណ្ណារាជកំពុងត្រូវរបួសដួល។